ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทสานต่อคำสอนพ่อเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร

บริหารธุรกิจจัดค่ายอาสาพัฒนาชนบทสานต่อคำสอนพ่อเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทพณิชยการพระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบทสานต่อคำสอนพ่อเพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งยังสนองนโยบายของชาติที่กำลังเร่งพัฒนาชนบทให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมให้นักศึกษาได้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นร่วมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมฝึกการเป็นผู้นำและสร้างความรับผิดชอบ ณ โรงเรียนบ้านปากดง ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561

ภาพ : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ