ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ จับมือ ธ.ออมสิน ประกวดคลิปวีดีโอ Creative Idea “ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำได้จริงกับ Living Tech”

บริหารธุรกิจ จับมือ ธ.ออมสิน ประกวดคลิปวีดีโอ Creative Idea “ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำได้จริงกับ Living Tech”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม SMART START IDEA by GSB Startup ประกวดคลิปวีดิโอประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้โจทย์ Creative Idea “ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำได้จริงกับ Living Tech” ชิงรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท โดยมี อ.บุญเรียม ทะไกรราช ผู้ช่วยคณบดี อ.เกื้อกูล ตาเย็น หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อ.ศิริภรณ์ ศิลปวานิช หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน อ.วริสรา ยงยิ่งประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดร.ธนากร รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด อ.ธนภณ รัชตกุลพัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ และดร.ศรีสุดา อินทมาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

มีผลการตัดสินดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม The Boss (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ) รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Smile (สาขาวิชาการบัญชี) รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Finnovation (สาขาวิชาการเงิน) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Smart G.M. (สาขาวิชาการจัดการ) รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Gagnant (สาขาวิชาระบบสารสนเทศ)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ