ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีมุทิตาจิต “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงานน้อมคารวะรำลึกถึงความดีงาม และแสดงความขอบคุณต่อผู้เกษียณอายุราชการ​ ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์และสร้างคุณูปการด้านการศึกษามากมายต่อคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและประเทศชาติมาโดยตลอด

โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ พิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล พิธีบวงสรวงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากนั้นเป็นพิธีมุทิตาจิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์ เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมกล่าวขอบคุณในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ ตัวแทนนักศึกษากล่าวแสดงความรู้สึกและกล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึกและพวงมาลัยให้แด่อาจารย์ผู้เกีษยณอายุราชการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงรำไทยจากชมรมศิลปะการแสดง มทร.พระนคร ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์ พงษ์คะเชนทร์
3. นายสมบัติ สุขล้อม

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ