ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เปิดการเรียน Realtimeเพิ่มศักยภาพด้านภาษา

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สุดเจ๋ง!! เปิดการเรียนการสอนแบบ Real Time กับ Nihon University (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของ นศ.
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุมกับ Prof. Dr. Tomoko Kanda หัวหน้าคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัย Nihon University (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อทำข้อตกลงเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการฝึกปฏิบัติจริง” โดยจะจัดการเรียนการสอนร่วมกันแบบ Real Time ในห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งจะทำการเรียนการสอนระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกศึกษาญี่ปุ่น เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพและต่อยอดในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อไป จึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนระหว่างประเทศในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในห้องเรียนที่เราออกแบบเป็น Digital Interactive Classroom