ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมใจบูชา เลิศล้ำค่า ศรัทธาพระคุณครู” ประจำปีการศึกษา 2559

ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบีดฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท งานพิธีไหว้ครู “น้อมใจบูชา เลิศล้ำค่า ศรัทธาพระคุณครู” พร้อมด้วยผู้บริหารคณะและคณาจารย์เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ภายในพิธีไหว้ครูประกอบด้วย พิธีเจิมหนังสือตำราเรียนเพื่อเป็นสิริรมงคล ตัวแทนนักศกึษากล่าวบทกลอนเทิดพระคุณครู กล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครู  นักศึกษาร่วมร้องเพลงประสานเสียงพระคุณที่สามและบูชาครู ตัวแทนนักศกึษามอบพานไหว้ครู และพิธีมอบโล่รางวัลแก่นักศึกษาดีเด่น และรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา ชั้น 3

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกเลยครับ