ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม “โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมดีฮอลล์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร