ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยคณะบริหารธุรกิจมีหลักสูตรเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 9 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาเอก ปริญญาโท การตลาด บัญชี อังกฤษธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ ระบบสารสนเทศ การจัดการ และการเงิน ซึ่งได้รับเกียตริจากคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 27 ท่าน ร่วมตรวจประเมินและสังเกตการณ์ในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ R101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ