ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด “งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์สโรชิน แผ้วพลสง หัวหน้าโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอน กฏระเบียบของสถานศึกษา แนวปฏิบัติร่วมกันระหว่างสถานศึกษา และแจกคู่มือสำหรับนักศึกษา ทั้งนี้ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์สุพัตรา อภิชัยมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ โดยมีการเข้าร่วมพิธีสักการะพระภูมิชัยมงคล และพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร