ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดสัมภาษณ์ นศ.ผู้ขอรับทุน พ.พ. ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน และ ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี ศูนย์พณิชยการพระนคร