ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคสมทบ)

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคสมทบ)

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ โดยมี ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู โดยตัวแทนนักศึกษนำกล่าวบทสวดมนต์ บทไหว้ครู กล่าวปฏิญานตน กล่าวบทกลอนเทิดพระคุณครู ร่วมขับร้องเพลงบูชาครู พระคุณที่สาม นำพานดอกไม้ธูปเทียนและมาลัยขึ้นไหว้ครู เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ณ ห้อง R101 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ