ข่าวกิจกรรม

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ครู-นร.ประถมศึกษา

บริหารธุรกิจ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ ครู-นร.ประถมศึกษา

เมี่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา โดยมี อ.ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และคุณสุริยา มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ให้เกียรติกล่าวสนับสนุนโครงการในครั้งนี้
โดยภายในงานมีการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างสื่อการสอนและแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Adobe Captivate” ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และ กิจกรรมเสริมทักษะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ในเรื่องวิธีการออมเงิน การวางแผนการใช้เงิน หลักการตลาดเบื้องต้น และ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “สร้างสื่อการสอน และแบบทดสอบด้วยโปรแกรม Adobe Captivate” ให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี