ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ

บัณฑิตปีการศึกษา 2557 ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

บัณฑิตปีการศึกษา 2557
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน
งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอความร่วมมือบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
#ขั้นตอนการกรอกภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ขอความร่วมมือบัณฑิต ให้กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ดังนี้

bn2-rmutp-grad

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 1. ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
  พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามมาส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย
 2. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน
  (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา)
  ที่ 
  http://job.rmutp.ac.th/?do=employer
  โดยการพิมพ์ หนังสือขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชา มอบให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต เมื่อผู้บังคับบัญชาตอบแบบสอบถามแล้วบัณฑิตจะต้องพิมพ์ใบยืนการตอบแบบสอบถามพร้อมให้ผู้บังคับบัญชาลงนามและประทับตราสถานประกอบการ/บริษัทหน่วยงาน    และส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะหรือวันซ้อมย่อยรวมของมหาวิทยาลัย

ขอขอบคุณบัณฑิตทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6051 หรือหากพบปัญหาการกรอกข้อมูล ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6783