ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]
_MF04908
_MF04941
_MF04940
_MF04935
_MF04934
_MF04931
_MF04928
_MF04923
_MF04916
_MF04912
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ข่าวประกันคุณภาพ” color=”pink” border_width=”2″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

วานนี้ (7 กันยายน 2558) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ซึ่งผลประเมินการตรวจในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยประธานผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะมีดังนี้ ผศ.ดร.วสุธิดา นุริตมนต์, อ.อโณทัย ทิพเนตร ,ผศ.ดร.เสนีย์ พวงยาณี ,อ.ทศพล ปรีชาศิลป์ ,ผศ.วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ  และ ดร.ณัฐวิภา วิริยา คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ทั้งนี้ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ ขอขอบพระคุณประธานและกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ ตลอดจนผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดประเมินคุณภาพในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมธรรมนูญ – สุวิทย์ อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]