ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

“ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) “สาขาพาณิชยกรรม แผนกการบัญชี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร
ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช. ทั้งนี้ ดร. ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหารคณะและคณาจารย์
ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการมอบทุนกานศึกษาและชุดนักศึกษา อุปกรณ์การเรียนให้แก่นักศึกษา จำนวน 30 ราย
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 58 ณ ห้องประชุมอาภาเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี