ข่าวกิจกรรม

“ปฐมนิเทศและเชิดชูเกียรติ โครงการ Young Professional Retailer”

DSC_6894
DSC_6897
DSC_6901
DSC_6905
DSC_6907
DSC_6909
DSC_6913
DSC_6918
DSC_6922
DSC_6925
DSC_6928
DSC_6942
DSC_6945
DSC_6958
DSC_6965
DSC_6974
DSC_6977
DSC_6980
DSC_6985
DSC_6989
DSC_6992
DSC_7000
DSC_7029
DSC_7043
DSC_7053
DSC_7054
DSC_7060
DSC_7070

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดงาน“ปฐมนิเทศและเชิดชูเกียรติ โครงการ Young Professional Retailer” โดยมี คุณจารุวรรณ งามพิสุทธิไพศาล กรรมการผู้จัดบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและต้อนรับนักศึกษาใหม่ และได้รับเกียติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และมอบรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีและปฏิบัติงานดีเด่น โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดเฟรชชี่น้องใหม่ และมีการบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง“Be Smart Be Strong”เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ