ข่าวกิจกรรม

ประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องวันที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “เน้นคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

จัดอบรมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องวันที่ 2 ” วันนี้ (28 มิถุนายน 2559) คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัด“อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 3” ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้เป็นการอบรมในรูปแบบการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร (มคอ.7) และ ระดับคณะ จำนวน 4 ฝ่าย โดย ผศ.สุใจ พรเจิมกุล ดร.พัทรียา เห็นกลาง และ ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ ณ โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่