ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประกาศงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา

แจ้งนักศึกษาผู้กู้รายเก่าสถานศึกษาเดิม  ที่ได้ส่งแบบยืนยันให้กับงานกยศ.แล้ว แต่ยังไม่ได้เซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนขอให้นักศึกษาติดต่องานกยศ. เพื่อเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ตั้งแต่บัดนี้ – 7  ตุลาคม 2558 ณ ห้อง L 303  อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ

** หากเลยกำหนดเวลาที่กำหนด งานกยศ.ถือว่านักศึกษาไม่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1/2558

**สามารถติดตามตามรายชื่อได้ที่นี่

** หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดหน้าห้องงานกยศ. และบริเวณทางเชื่อมอาคาร