ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศจากงานกองทุนการศึกษา ขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2561 >> ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ <<
เอกสารที่ต้องแนบดังนี้
1.แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร (จงเขียนลายมือตัวบรรจง) >> ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ <<
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
**สถานะบัญชีปกติเท่านั้น
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ
4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 2 ฉบับ

หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ในเวลา 08.30 – 18.30 น.
ณ ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
หากนักศึกษามีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุนการศึกษา เบอร์ 02-665-3555 ต่อ 2401 ตามวันและเวลาราชการ