ข่าวบุคลากรข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ตามประกาศคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ซึ่งคณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2561 แล้วนั้น

คณะบริหารธุรกิจ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันและกำหนดสถานที่สอบแข่งขันบุคคลเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ คลิกที่นี่