ข่าวกิจกรรม

ประชุมการทำยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระดับคณะ (ระยะ 5 ปี)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และหัวหน้างานทุกงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ขานรับนโยบาย การจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารการจัดการและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ห้องประชุมสัญจร)ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่
ข่าว/ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ