ข่าวกิจกรรม

ประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

MFZ_9404

ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการประชุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับ ข้าราชการ และพนักงานราชการทุกท่าน เพื่อรับทราบปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ระเบียบการปฏิบัติงาน ระเบียบการของบประมาณวิจัย และกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดในช่วงปิดเทอม โดยในการประชุมได้มีการมอบรางวัลในด้านผลงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ดังนี้

  1. ผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ หรือตำตรา ได้แก่ ผศ.สัจจธรรม สุภาจันทร์
  2. ผลงานวิชาการประเภทงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ได้แก่ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์  ผศ.พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์  ผศ.อารยา บูรณะกูล  และผศ.ลำใย  มากเจริญ
  3. ผลงานวิชาการประเภทงานวิจัยเผยแพร่ในระดับชาติ / นานาชาติ ได้แก่ ดร.ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี ดร.สุจิรา ไชยกุสินธุ์ ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา  ผศ.ดร. มาเรียม นะมิ  ผศ.ดร.ศุภฉัตร  ศิรเธียร  ผศ.อมรศิริ ดิสสร  ผศ.บุญธรรม พรเจริญ  ผศ.ลำใย  มากเจริญ  อ.รัตนาวลี ไม้สัก อ.กำพร สุวรรณฉิม  อ.พรคิด  อั้นขาว และอ.สนทยา เขมวิรัตน์ ณ ห้อง R 203 อาคารมงคลอาภา (ชั้น 2) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558

    ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร