ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจในระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2558

วานนี้ (25 พฤษภาคม 2558) เวลา 15.00 น. ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร
ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจในระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2558
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร