ฝ่ายวางแผน

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจจัดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการทำงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนงค์ จันทโชโต รองคณบดีฝ่ายวางแผน และ ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ให้คำชี้แจงและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ กฏระเบียบของการเบิกจ่าย และการจัดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ข่าว / ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ

ภาพข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่