ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

DSC_5586
DSC_5587
DSC_5657
DSC_5658
DSC_5659
DSC_5660
DSC_5661
DSC_5663
DSC_5665
DSC_5666
DSC_5669
DSC_5670
DSC_5672
DSC_5673
DSC_5675
DSC_5676
DSC_5677
DSC_5679
DSC_5693
DSC_5694
DSC_5696
DSC_5699
DSC_5700
DSC_5701
DSC_5703
DSC_5704
DSC_5707
DSC_5708

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง ระบบการจัดการ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การรับทุนการศึกษา ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้อง R 101 ชั้น 1 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ