ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมงาน “โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558”

วันนี้ (18 ธันวาคม 2558) งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้จัดการประชุม “เตรียมงานโครงการปฐมนิเทศสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2558” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์พร ภู่อภิสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร มหาอินทร์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมโดยชี้แจ้งวัตถุประสงค์ รูปแบบของการจัดโครงการและหน้าที่ความรับผิดในแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุมธรรมนูญ-สุวิทย์ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร