ข่าวกิจกรรม

ประเด็นปัญหาธุรกิจทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทย

โครงการสัมมนาวิชาการ “ประเด็นปัญหาธุรกิจทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา เชตุพงษ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน ได้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมานาวิชาการเรื่อง “ประเด็นปัญหาธุรกิจทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ประเด็นปัญหาธุรกิจทิศทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์การแข่งขันของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558     ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

DSC_4414
DSC_4416
DSC_4417
DSC_4418
DSC_4419
DSC_4420
DSC_4421
DSC_4422
DSC_4423
DSC_4424
DSC_4425
DSC_4427
DSC_4428
DSC_4430
DSC_4431
DSC_4433
DSC_4435
DSC_4436
DSC_4438
DSC_4439
DSC_4442
DSC_4443
DSC_4444
DSC_4448
DSC_4451
DSC_4452
DSC_4456
DSC_4458
DSC_4461
DSC_4463
DSC_4465
DSC_4466
DSC_4468
DSC_4470
DSC_4471
DSC_4472
DSC_4476