ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการบริการของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

สามารถทำแบบประเมิน คลิกที่นี่