ข่าวกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ

“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกอาชีพ” ปี 2558
ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ “เตรียมตัวอย่างไร…ให้ได้ใจนายจ้าง”
และการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม
ในวันที่ 16 พ.ค. 58 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1  ชั้น 3
อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลพระนคร