ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้ฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์นิพล แก่นโกมล รองคณบดีฝ่ายวางแผน เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัยแผนขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างเฉียบพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร