ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมงคลคลอาภา ๓ ชั้น ๓ อาคารมงคลอาภา โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจจำนวน ๑,๒๓๓ คน

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ