ข่าวกิจกรรม

พิธีซ้อมรับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2558) เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน       ได้จัดพิธีซ้อมรับทุนการศึกษาของกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ดุริยางค์ คมขำ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผศ.สิริรัตน์ วงษ์สำราญ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ดูแลฝึกซ้อมลำดับขั้นตอนการรับทุนการศึกษา ผ.ศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ดูแลฝึกซ้อมการร้องเพลงประสานเสียง ซึ่งในปีมีนักศึกษาจากทั้ง 3 คณะ ได้รับทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด 160 ราย       ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 อาคารมงคลอาภา (ชั้น 3) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร