ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานน์ ประธานกองทุนการศึกษาพณิชยการพระนคร เป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง และยังเป็นการพัฒนานักศึกษาติดตามดูแลความประพฤติตลอดถึงการปลูกฝังให้นักศึกษามีความสำนึก รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ในการนี้มีนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งสิ้น 172 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,105,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ