ข่าวกิจกรรมรับสัมครงาน

พิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2561

พิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2561

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 สภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนปี 2561 ดร.ศรีสุดา อินทมาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้แทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนางสาวมณฑิรา แจ้งเนตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสวัสดิการและสุขภาพพลานามัย ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โดยพลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาจำนวน 6,500 บาทให้แก่ นางสาวทิพปภา ฤทธิ์สนธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร