ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจ กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจ ลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กับอีกฝ่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา (ผู้แทน) ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมา พยุงวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา เกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมใหม่ๆ ในระหว่างการศึกษา การพัฒนาส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพ และการศึกษาภาคปฏิบัติ ตลอดจนการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริงอีกด้วย ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (สัญจร) ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ