ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลพระนคร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.)

          เพื่อส่งเสริมการนำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามนโยบายรัฐบาลในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถนำผลวิจัยและพัฒนาทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับมาตราฐานคุณภาพของสินค้าและบริการของไทยให้เป็นสากล และเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นของประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลพระนคร และ คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สพว.) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ภาพข่าวกิจกรรม