ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร “น้อมจิต วันทา บูชาครู”

วันนี้ (3 กันยายน 2558) คณะบริหารธุรกิจได้จัดพิธีไหว้ครู “น้อมจิต วันทา บูชาครู” โดยมี   ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครู การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ในพิธียังได้จัดให้มีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมและกีฬา และรางวัลประกวดพานไหว้ครูซึ่งรางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามได้แก่ ทีมห้อง ปกง.56/2 รางวัลชนะเลิศประเภทสร้างสรรค์ได้แก่ ทีมห้อง ทจท.58/1 โดยพิธีไหว้ครูครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมพิธีกว่า 1,500 คน ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ