ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

พิธี “ไหว้ครู ปวช.” ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559

 

000_6013

พิธี “ไหว้ครู ปวช.” ม.ราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2559
ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ไวยทิพย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานพิธี “ไหว้ครู ปวช.” ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานและให้โอวาทกับนักศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะพระวิษณุกรรม บริเวณลานพระรูป พิธีไหว้ครู พิธีบายศรี การมอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และกิจกรรมการประกวดพานไหว้ครู รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ พานไหว้ครูจากนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มีนักศึกษาระดับ ปวช. กว่า 500 คน จากคณะบริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก