ข่าวกิจกรรม

พี่สอนน้องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พี่สอนน้องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

      อาจารย์กรรณิการ์ จะกอ หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา โดยมีนายสุริยา มนตรีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ชำนาญรบ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศ อาจารย์ปิยพันธ์ สุวรรณเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และคณะผู้ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้แก่คณาจารย์และน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง เพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ