ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาครัฐเดินหน้า จัดละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ

สปน. จัดแสดงละครเวที ภายใต้โครงการ “Sound of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี” เทิดพระเกียรติ 70 ปี หวังปลูกจิตสำนึกเยาวชน ด้านราชมงคลพระนครติด 1 ใน 9 จัดแสดงละครเวทีเทิดพระเกียรติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลพระนคร) กล่าวถึงภาพรวมโครงการละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “ Sound of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี” ว่า ราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้ดูแลภาพรวมของการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นการจัดแสดงละครเวที ภายใต้โครงการ “Sound of Love: เสียงแห่งความจงรักภักดี” ขึ้น มีวัตถุประสงค์ให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐ และเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ นักศึกษาที่เป็นเยาวชนของชาติได้ ค้นคว้า เรียนรู้ และ ซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แล้วนำมาสื่อสารเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวทีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้ารับชม ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

อธิการบดี กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยให้ความสนใจส่งบทละครเข้ารับคัดเลือกถึง 25 เรื่อง แต่มีเพียง 9 สถาบัน ที่ได้รับการคัดเลือกให้แสดงละครเวที ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปกร การแสดงชุดแรงบันดาลใจ…แรงบันดาลไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การแสดงชุดเสียงจากเยาวศิลปินเทิดภูมินทร์ภูมิพล, มหาวิทยาลัยรังสิต การแสดงชุด Super Hero of The World, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เรื่อง แสงเทียน เดอะ มิวสิคัล, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บ้านสมเด็จฯ ร่วมใจรวมพลังถวายความจงรักภักดี : ละครเวทีเรื่องเสียงของพ่อ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เรื่องครอบครู, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เรื่องลูกสาวหัวหน้าวงโยฯ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต การแสดงชุด Simple Song…เสียงแห่งปวงประชา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร การแสดงชุด เมล็ดพันธุ์เยาวชน ปลูกรักปลูกภักดี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ไปจนถึงเดือน มิถุนายน 2560 ผู้สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love

Credit By : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร