ข่าวกิจกรรม

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและการละเมิดลิขสิทธิ์

มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์”
หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและการละเมิดลิขสิทธิ์

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรมน กล้าอาษา อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พันตำรวจโท ดร.เทิดสยาม บุญยะเสนา รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ เหมือนศรีชัย ภาควิชาวิศวกรรมเคมและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ อาจารย์ ดร.ขวัญฤทัย บุญยะเสนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรอภิปรายในหัวข้อ “ความเข้าเกี่ยวกับดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์” และ “การรณรงค์หยุดซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลงละเมิดลิขสิทธิ์”
สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนไทย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์การซื้อสินค้าเพลงและดาวน์โหลดเพลง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน เมื่อ วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 (ห้องสัญจร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร