ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร.

ม.ราชมงคลพระนคร จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร.

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก และผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 168 ราย ซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา เราทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ

นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่จิตอาสาตามพระราโชบาย” วิทยากรโดย ร.อ.ธนากร สารการ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 3/62 สังกัดกองบัญชาการกองทัพบก ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร