ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลัง ธ.ออมสิน จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 “เปิดเวทีเสวนา-ประกวดการนำเสนอโครงการย่อยพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

ม.ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลัง ธ.ออมสิน จัดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 “เปิดเวทีเสวนา-ประกวดการนำเสนอโครงการย่อยพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่มองค์กรชุมชน “โครงการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562” โดยมี ดร.รัตนาลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และ ได้รับเกียรติจาก สิบเอกธีระศักดิ์ ทองทศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 หน่วยสถาบันการเงินชุมชน กล่าวสนับสนุนการจัดโครงการ

สำหรับการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาบูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และนักศึกษาได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการสามารถพัฒนาเป็นอาชีพ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองในอนาคตได้

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การสร้างรายได้ด้วย e-Commerce” วิทยากรโดย คุณกำไลทิพย์ ปิยพิทยานันต์ และ เสวนาในห้วข้อ “การเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วิทยากรโดย อ.ปาริชาติ ช้วนรักธรรม ที่ปรึกษาโครงการสร้างอาชีพ“กระเป๋าผ้า Savehappy” อ.ศราวุธ แดงมาก ที่ปรึกษาโครงการในน้ำมีปลาคลองสามวามีปลาแนมปลาอ้วน และ อ.พลภัทร พลบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์“วังหนับ” และ กิจกรรมการประกวดการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการย่อยออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการจำหน่าย “นาวีฟาร์มแพะ” วิสาหกิจชุมชนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ (ตาหวาน ) 2. โครงการธุรกิจเครื่องปั้น หัตถศิลป์ ดินไทย 3. โครงการ”ส่งเสริมการขายไม้แขวนเสื้องานฝีมือ” 4. โครงการสร้างอาชีพ“กระเป๋าผ้า Savehappy”เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ด้วยฝีมือของกลุ่มแม่บ้านลำพะองพัฒนา 5.โครงการ ในน้ำมีปลา คลองสามวามี ปลาแนมป้าอ้วน 6. โครงการ การวางแผนกำไรในการประกอบการของกลุ่มอาชีพชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา และ 7. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์“วังหนับ”เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชน“วังหนับ อุทิศ ”เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรชุมชน ณ คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่