ข่าวกิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร รับมอบโล่เกียรติคุณ “กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562”

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับมอบโล่เกียรติคุณกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับสถาบันอุดมศึกษาภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและมหาวิทยาลัยประชาชน พร้อมด้วย ดร.รัตนาวลี ไม้สัก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรรม ปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติคุณ และคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ กล่าวต้อนรับ ภายในงานมีการแสดง “สุขที่ใจ…ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” จากสมาคมสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น รับชมวีดิทัศน์ “เส้นทางการพัฒนาภูมิปัญญาสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” กิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best of the Best และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณและประกาศนียบัตร โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณรางวัล The Best กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 จากผลงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์“วังหนับ”เพื่อการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของกลุ่มชุมชน“วังหนับ อุทิศ ”เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร และร่วมออกบูธนิทรรศการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรชุมชน ณ โรงแรงปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

ภาพข่าว : งานสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
ชมภาพเพิ่มเติม : คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร