ข่าวกิจกรรม

“รับศิษย์สู่อ้อมกอด รับน้องสู่อ้อมใจ”

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ “รับศิษย์สู่อ้อมกอด รับน้องสู่อ้อมใจ” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณาจารย์อาจารย์เข้าร่วม จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครูอาจารย์ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทยให้ดำรงสืบไป ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ ชั้น 6 อาคาร 90 ปี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558