ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครจิตอาสาช่วยงานวิ่งการกุศล “วิ่งสร้างเมือง”

รับสมัครจิตอาสาช่วยงานวิ่งการกุศล “วิ่งสร้างเมือง”

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ

-นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักในงานบริการ

-ชอบงานบริการสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม

หน้าที่การทำงาน

-ดูแลจุดบริการน้ำดื่มให้นักวิ่งในเส้นทางการแข่งขัน

-ดูแลรับฝากของและสัมภาระให้นักวิ่ง

-ดูแลอาหารให้กับนักวิ่ง

-ดูแลช่วยเหลือทีมพิธีการ

-ดูแลช่วยเหลือช่างภาพ/ถือป้ายถ่ายภาพ

-ดูแลช่วยเหลือมอบเหรียญ และของที่ระลึกให้กับนักวิ่ง

สวัสดิการ

-ค่าเดินทาง 200 บาท (ในยามวิกาล)

-รถรับส่งไป-กลับ

-อาหารระหว่างปฎิบัติงาน 2 มื้อ

-เสื้อที่ระลึก Volunteer

-ใบประกาศนียบัตร (Electronic)

-ได้รับชั่วโมงกิจกรรม กยศ หรือ ชั่วโมงกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 ชั่วโมง 

ช่องทางการรับสมัคร

สมัครได้ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ https://goo.gl/V31cmj

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร หรือ คุณธีระวัฒน์  เพ็ญภินันท์ เบอร์ 084-6996304 และคุณมณฑิรา  แจ้งเนตร เบอร์ 093-9521981

**หมายเหตุ** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561