คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครปริญญาเอก

ป้ายรับสมัคร ป.โท ป.เอก.ai

 

รับสมัครนักศึกษาระดับ ปริญญาเอก

วัน เวลาเรียน

เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรประกอบด้วยแผนการศึกษา 2แผน กล่าวคือ

ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 1.1 ต้องเป็น

(1)  ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และปริญญาโท  ทางด้านบริหารธุรกิจ  โดยระดับปริญญาโทต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน

(2)  ได้คะแนนการสอบ TOEFL ระดับค่าคะแนน 550 หรือเทียบเท่าของสถาบันด้านภาษาที่ได้รับรองมาตรฐานสากล  ได้แก่  CU TEP ,  TU GET  ระดับค่าคะแนน 550  หรือ IELT  ระดับ 6.5

(3)  มีประสบการณ์ด้านวิจัย และมีผลงานด้านบริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้

(4)  เป็นนักวิจัยหรืออาจารย์สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทางด้านบริหารธุรกิจที่อ้างอิงได้และมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ

(5)  มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

(6)  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549

 

ผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 ต้องเป็น

(1)  ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

(2)  มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี  และมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบคะแนนเต็ม 4 คะแนน หรืออยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เอกสารรับสมัคร

                เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา (กรุณาเรียงเอกสารดังนี้)

  1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป                                                          (รูปเดียวกับบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
  1.    ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
  1. ใบรับรองวุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา  จำนวน 2 ฉบับ
  2.    สำเนาใบคะแนนการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้สมัครแสดงอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
  2.  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครไม่ตรงกับใบรายงานผลการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
  4. เงินค่าสมัครสอบจำนวน 1000 บาทถ้วน
[wpfilebase tag=’attachments’]