คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครปริญญาโท

ป้ายรับสมัคร ป.โท ป.เอก.ai

 

รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท หลักสูตร  Young  MBA 

หลักสูตร  Young  MBA 

เรียนเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 18.00 – 21.00 น.

หลักสูตร  Ex.  MBA 

เรียนเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

                  คุณสมบัติ

  • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

ยกเว้นสาขาวิชาการบัญชีต้องสำเร็จสาขาบัญชีโดยตรง

สถานที่เรียน         อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เอกสารรับสมัคร

                เอกสารประกอบการสมัครเข้าศึกษา (กรุณาเรียงเอกสารดังนี้)

  1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว (รูปเดียวกับบัตรประจำตัวผู้สมัคร)
  1.    สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
  2.    สำเนาใบคะแนนการทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
  1.    สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อผู้สมัครแสดงอยู่) จำนวน 2 ฉบับ
  2.  สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 2 ฉบับ
  3.      สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครไม่ตรงกับใบรายงานผลการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
  4.            เงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาทถ้วน

หมายเหตุ คณะบริหารขอสงวนสิทธิ์เปิดเฉพาะสาขาที่มีจำนวนผู้สมัครเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย    สนใจติดต่อ:สำนักงานปริญญาโทหรือ    แผนกงานทะเบียน โทร. 02-282-9101 ต่อ 2391     

[wpfilebase tag=’attachments’]