ข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

ราชมงคลพระนคร กับรางวัลใน “งาน IPv6 ประจำปี 2559”

image-768x312

ในวันที่ 23 ก.ย. 59 เวลา 9:20 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรด์คอนเวนชั่น ท่านอธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับรางวัลใน “งาน IPv6 ประจำปี 2559” โดย นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบรางวัล “รางวัลการนำหน่วยงานเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่รองรับ IPv6 ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์ (Website) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) และ โดเมนเนม (DNS) โดยเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนา IPv6 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เป็นตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมาได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย

Credit By : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร