ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ในหัวข้อ “รวมพลังคนรุ่นใหม่สร้างถนนแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและร่วม เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคนขับรถดี”

โดยมีโจทย์ ดังนี้
1.วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพการจราจรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของนิสิตนักศึกษา
2.แผนงานจะต้องนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายและการเป็นโครงการต้นแบบในการลดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัย
3.นำเสนอวิธีการและการประเมินผล

พร้อมแสดงผลลัพธ์ภายหลังจากการประชาสัมพันธ์และรณรงค์จริงในมหาวิทยาลัย
ระเบียบการและใบสมัครอยู่ภายในเว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/campuschallenge2018/
ติดต่อสอบถาม คุณพงศ์พันธ์ ทองอยู่ 081-620-0126 และ คุณสิริพร สุภาถาวร 088-225-6993
ที่มา : งานกิจกรรมและสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร