ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับสมาคมแฟรนชายส์และไลเซนส์

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กับสมาคมแฟรนชายส์และไลเซนส์ โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร.ปริญญา มากลิ่น
ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจกับสมาคมฯ
ณ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 255